ΚΕΔΙΜΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών
EN
Διδασκαλία

Αναρτήθηκε: 25/01/2024
Γραφικό για τη διδασκαλία

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών υποστηρίζει τα μέλη του διδακτικού προσωπικού στην αποτελεσματική σχεδίαση, διδασκαλία και αξιολόγηση των μαθημάτων τους

Συγκεκριμένα:

- υποστηρίζει και προάγει καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας

- προωθεί τη συμπεριληπτική προσέγγιση

- παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης προς το διδακτικό προσωπικό του ιδρύματος με σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων μαθησιακών εμπειριών προς τους φοιτητές

- εστιάζει στην καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων

- ενισχύει την ευέλικτη και δημιουργική αξιοποίηση της τεχνολογίας

- υποστηρίζει τη δημιουργία διδακτικών πόρων και υλικού

- ενισχύει τις συνεργασίες με τις ακαδημαϊκές μονάδες και με ομάδες διδακτικού προσωπικού

- αναδεικνύει καλές πρακτικές

- ενισχύει την ανάπτυξη κουλτούρας αυτο/ετερο-αξιολόγησης

- εργάζεται για τη διασφάλιση ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης

- οργανώνει και συμμετέχει σε εκπαιδευτικά δίκτυα

- συνεργάζεται με δομές του Πανεπιστημίου που υποστηρίζουν το διδακτικό προσωπικό και τους/τις φοιτητές/τριες

- διοργανώνει κύκλους μάθησης και άλλες δράσεις σε συνεργασία με επιστημονικούς, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς φορείς

- αναπτύσσει πρωτοβουλίες και συνεργασίες με αντίστοιχες δομές ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

- συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα

- αξιοποιεί ερευνητικά δεδομένα για την αναβάθμιση της διδασκαλίας

- διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια