ΚΕΔΙΜΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών
EN
Ίδρυση

Αναρτήθηκε: 15/02/2024
Εικόνα εισόδου στο ΚΕΔΙΜΑ

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ακρωνύμιο ΚΕΔΙΜΑ και για την Αγγλική γλώσσα αντίστοιχα CTL – Center for Teaching and Learning) ιδρύθηκε αρχικά ως Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ) και είναι η πρώτη δομή που θεσμοθετήθηκε σε ελληνικό πανεπιστήμιο για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης. Ιδρύθηκε αρχικά το 2016 με αποφάσεις της Συγκλήτου (104/1-12-2016) και του Συμβουλίου του Ιδρύματος (44/6-12-2016) ως Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης, σε εφαρμογή των σχετικών προβλέψεων του άρθρου 51 ν. 4009/2011 και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε ΓΡΑΔΙΜ (Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης), προκειμένου να εναρμονιστεί με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51 του ν. 4009/2011. Πρώτος Συντονιστής ορίστηκε ο Δημήτρης Βεργίδης, σήμερα Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος και διαμόρφωσε το πλαίσιο λειτουργίας και τα πεδία αρμοδιοτήτων της δομής. Τον Φεβρουάριο του 2020 με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, ορίστηκε Συντονιστής του ΓΡΑΔΙΜ ο Θανάσης Καραλής, Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τον Μάιο του 2020 οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του ΓΡΑΔΙΜ εντάχθηκαν στον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών. Τον Δεκέμβριο του 2022 η ονομασία του ΓΡΑΔΙΜ στην Ελληνική γλώσσα άλλαξε σε ΚΕΔΙΜΑ σε εφαρμογή του άρθρου 129 του ν. 4957/2022, με την Απόφαση Συγκλήτου 213/8-12-2022 η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4318Β/6-7-2023. Από τον Μάιο του 2022 η ανάπτυξη και λειτουργία του ΚΕΔΙΜΑ χρηματοδοτείται από το έργο «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το ΚΕΔΙΜΑ στεγάζεται σε χώρο του κτιρίου της Βιβλιοθήκης/Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών.