ΚΕΔΙΜΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών
EN
Μάθηση

Αναρτήθηκε: 25/01/2024
Γραφικό για τη μάθηση

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών υποστηρίζει τη μάθηση με την παροχή συμβουλών και εργαλείων στους/στις φοιτητές/τριες για την ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνικών μάθησης και την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως επίσης και για την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών, ακολουθώντας διεθνείς πρακτικές της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής

Συγκεκριμένα:

- παρέχει υποστήριξη, καθοδήγηση και ενίσχυση της μελέτης και της ακαδημαϊκής συγγραφής

- εστιάζει στην καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων

- προωθεί τη συμπεριληπτική προσέγγιση

- επενδύει στον σχεδιασμό και τη δημιουργία διδακτικών πόρων και υλικού

- ενθαρρύνει τη δημιουργία ομάδων μελέτης

- τονίζει τη σημασία των στρατηγικών μάθησης

- δίνει έμφαση στη διερεύνηση των μαθησιακών αναγκών των φοιτητών /τριών

- εστιάζει στην προσαρμογή του διδακτικού υλικού στο μαθησιακό στυλ και τις ανάγκες των φοιτητών/τριών

- αναζητεί αποτελεσματικούς και σύγχρονους τρόπους αξιολόγησης και ανατροφοδότησης των φοιτητών/τριών