ΚΕΔΙΜΑ
Πανεπιστήμιο Πατρών
EN
Νομοθεσία

Αναρτήθηκε: 15/02/2024
Εικόνα κύριου γραφείου ΚΕΔΙΜΑ

Στο άρθρο 129 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141Α/21-07-2022) ορίζεται ότι «Με απόφαση της Συγκλήτου συνιστάται σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) Κέντρο υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης με αποστολή την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, ενδυνάμωσης και συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία για την ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης». Στον ίδιο νόμο καθορίζεται ότι ο Συντονιστής ΚΕΔΙΜΑ συμμετέχει στην Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (άρθρο 220) και συνεργάζεται με τη Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης (άρθρο 120) και την Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης (άρθρο 221). Στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας 18137/Ζ1 (ΦΕΚ 1079Β/28-02-2023) καθορίζεται ότι (§ 3.2) «το Κέντρο υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης του Α.Ε.Ι. του άρθρου 129 υποστηρίζει το Α.Ε.Ι. στη διαμόρφωση της στρατηγικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Α.Ε.Ι.».

Νόμος 4957/2022 (άρθρα 129, 220, 221, 424, 461)

Σχετικό αρχείο: ΦΕΚ Α141_21.07.2022

Εσωτερικός Κανονισμός Πανεπιστημίου Πατρών (άρθρο 63)

Σχετικό αρχείο: ΦΕΚ Β5468_14_09_2023

Διαδικασίες Οργάνωσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (άρθρο 2)

Σχετικό αρχείο: ΦΕΚ Β1079_28.02.2023

Μετονομασία ΓΡΑΔΙΜ Πανεπιστημίου Πατρών σε ΚΕΔΙΜΑ

Σχετικό αρχείο: ΦΕΚ Β4318/06.07.2023

Συγκρότηση Επιτροπής Ακαδημαϊκού Συντονισμού ΚΕΔΙΜΑ Πανεπιστημίου Πατρών

Σχετικό αρχείο: ΑΠ. ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 215_09.02.2023

Ορισμός Συντονιστή ΚΕΔΙΜΑ

Σχετικό αρχείο: ΑΠ. ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 225_01.12.2023