Το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ακρωνύμιο: ΓΡΑΔΙΜ και για την αγγλική γλώσσα αντίστοιχα CTL – Center for Teaching and Learning), είναι η πρώτη δομή που θεσμοθετήθηκε σε ελληνικό πανεπιστήμιο για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης. Ιδρύθηκε αρχικά το 2016 με αποφάσεις της Συγκλήτου και του Συμβουλίου του Ιδρύματος ως Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης, σε εφαρμογή των σχετικών προβλέψεων του άρθρου 51 ν. 4009/2011.

Πρώτος Συντονιστής ορίστηκε ο Δημήτρης Βεργίδης, σήμερα Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος και διαμόρφωσε το πλαίσιο λειτουργίας και τα πεδία αρμοδιοτήτων της δομής. Τον Φεβρουάριο του 2020 με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, ορίστηκε Συντονιστής του ΓΡΑΔΙΜ ο Θανάσης Καραλής, Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τον Μάιο του 2020 οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του ΓΡΑΔΙΜ εντάχθηκαν στον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το ΓΡΑΔΙΜ υπάγεται στην ΜΟΔΙΠ, εποπτεύεται από τον αρμόδιο Αντιπρύτανη και έχει ως αρμοδιότητες: την υποστήριξη των μελών του διδακτικού προσωπικού και την ενημέρωσή τους σε καινοτόμες πρακτικές για την εκπαίδευση των φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, την υποστήριξή τους για την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στο διδακτικό τους έργο και τη λειτουργία εστιακού σημείου συγκέντρωσης και αναδιανομής καλών πρακτικών και εκπαιδευτικού υλικού (ΦΕΚ 1832Β/13.03.2020). Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το Γραφείο συνεργάζεται με τις δομές και τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και με αντίστοιχες δομές στο εσωτερικό και το εξωτερικό για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και υλοποίηση κοινών δράσεων. Ήδη έχει υπογραφεί και τεθεί σε εφαρμογή Μνημόνιο με το ΓΡΑΔΙΜ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.